Claire

123 teksty – auto­rem jest Claire.

Gdy­byśmy pot­ra­fili tak po pros­tu za­pomi­nać, da­wać um­rzeć wspom­nieniom, które nas uk­ształto­wały, sta­libyśmy się je­dynie zbiorem słów wyr­wa­nych z kontekstu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 listopada 2011, 00:08

Upadek i śmierć w słomianym kapeluszu

Pogrążona w całko­witej obojętności
Po­woli opa­dam po szczeb­lach społecznej hierarchi
Upa­dam. Jes­tem jak anioł wyg­na­ny z nieba.
Z cichym trzas­kiem uderzyłam o dno.
Upadłam, bez możli­wości postania.
Ktoś za­pukał od spodu.
To była śmierć ub­ra­na w długą, po­marańczo­wo-zieloną suknię.
Na glo­wie miała og­romny słomiany kapelusz.
Na jej twarzy ma­lował się wy­raz współczucia.
Miała w so­bie więcej ciepła niż zdążyłam poz­nać przez ca­le mo­je życie.
Chwy­ciłam za jej wychudzoną rekę.
Zaufałam.
I podążyłam w nieznane. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 września 2011, 18:05

Jesienny wiatr

Je­sienną porą
Siadam
Na brze­gu ławki
Drżę z zimna
Pa­miętam ten wieczór
I za­pach zachodzące­go słońca
Dym w płucach
Tą porę
Sprzed kil­ku lat
Pa­miętam uczucie
Ulotne
Nietrwałe
Silne
Niezrozumiałe
Pa­miętam wiatr, który je porwał
Nag­le, bez uprzedzenia.
Wiatr, wy­doby­wający się spod mych włas­nych rąk. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 września 2011, 17:01

beztytułu

Już nig­dy nie usłyszę sta­rych pieśni,
bo głos tej śpiewaczce zab­rał czas.
Zamilkła,
wspo­minając daw­no mi­nione opowieści,
które te­raz są niesione przez wiatr. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 lipca 2011, 00:03

An­to­nim do słowa człowiek? Człowieczeństwo. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 marca 2011, 19:09

Całko­wita wol­ność is­tnieć może je­dynie przy całko­witej tolerancji. 

aforyzm dnia z 19 lutego 2014 roku
zebrał 116 fiszek • 15 marca 2011, 20:30

Niektórzy mog­li­by po­wie­dzieć, że to prze­cież tyl­ko zwykła, młodzieńcza miłość. I pew­nie mieli­by rację. Ale po­mijając "zwykła" i "młodzieńcza" po­zos­ta­je wciąż słowo "miłość".
Niektórzy mog­li­by po­wie­dzieć, ze to prze­cież tyl­ko zwykła, już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 marca 2011, 19:38

Naj­mniej­sze ra­ny wy­lewają naj­więcej krwi, jed­nak to te najgłębsze najdłużej się goją. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 lutego 2011, 17:41

Jeśli chcesz zos­tać zro­zumianym- szep­cz, bo w szept trze­ba się moc­no wsłuchać. Krzycząc zaś je­dynie ogłuszasz. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 stycznia 2011, 20:30

Dla tych naj­bar­dziej niet­rwałych spraw, toczo­ne są naj­większe bitwy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 stycznia 2011, 13:44

Claire

Zeszyty
  • Cytaty – Po pros­tu cy­taty, które przy­padły mi do gus­tu

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Claire

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność